loading...

20.10.2017.

GLEDAO SAM MUSLIMANE, UČENJAKE S KNJIGAMA, NAPUNIŠE LJUDE RAZNIM BRIGAMA...

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo fetvu da je dozvoljeno koristiti kamatni kredit kako bi neka osoba riješila svoje stambeno pitanje, a sve to pod uslovom da na određenom prostoru ne postoji islamska banka. Dalje kaže, fetva se može koristiti samo u te svrhe i ne smije se zloupotrijebiti haha :D Štovane muftije, pa ova fetva predstavlja zloupotrebu sama po sebi! Tom istom uvrnutom analogijom, mogli ste donijeti fetvu da je dozvoljen i blud, pod uslovom da je čovjek u potrebi a njegova supruga nije u blizini! U stvari, na temeljima ove analogije šiije dozvoljavaju (praktikuju) muta brakove (privremene brakove), iako je Poslanik s.a.w.s striktno zabranio tu vrstu braka.

 

Vijeće muftija IZ vs Kur'an i hadis:

„Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina.' A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova – pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine – biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati“ (El-Beqare, 275)

 

U prethodnom ajetu Allah s.w.t upozorava da će onaj koji se bavi kamatom, na Sudnjem danu iz svog kabura ustati tj biti proživljen kao epileptičar, koji je pao nakon što ga je šejtan dodirom izbezumio. Neki islamski učenjaci ujedno koriste ovaj ajet kao dokaz o postojanju „džinnske padavice“, tj epilepsije uzrokovane džinnskim dodirom. U vezi s ovim ajetom, Ibn Abbas r.a kaže: „Onaj koji jede kamatu, na Sudnjem danu bit će proživljen kao luđak koji se guši (pjeni)“

 

„Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika“ (El-Beqare, 276)

 

Ibn Kesir tumačeći ovaj ajet kaže da Allah s.w.t uništava kamatu tj uzima je iz ruku onih koji na taj način posluju ili takvoj osobi Allah s.w.t. ne daje blagoslov u imetku, odnosno, uništi takvog čovjeka još na ovom svijetu, zajedno s kamatom.

 

„O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti“ (El-Beqare, 278-279)

 

Od Ibn Abbasa r.a se prenosi da riječi „eto vam rata od Allaha i Poslanika“ znače „budite sigurni u rat od Allaha i Poslanika Njegova!“

 

Ibn Ebi Hatim navodi od Hasana i Ibn Sirina da su rekli: „Tako nam Allaha, ovi zelenaši su oni koji jedu kamatu i oni su se složili s tim da Allah i Njegov Poslanik rat protiv njih vode. Kada bi ljudi imali pravednog vođu, on bi tražio od njih da se pokaju, pa ako to ne bi učinili, bili bi ubijeni“

 

U vezi s tim, Katade r.a kaže: „Allah im obećava ubistvo, kao što to čuju, tako da je njihova krv halal ma gdje se nalazili. Zato se čuvajte poslovanja s kamatom , jer Allah je halal proširio i dobrim proglasio, pa ne dozvolite da vas neimaština odvede u grijeh prema Njemu!“

 

Ibn Abbas r.a je rekao: „Zadnje što je objavljeno iz Kur'ana je ajet o kamati. Poslanik  s.a.v.s. je preselio na bolji svijet, a nije nam rastumačio taj ajet. Ostavite kamatu i sumnju"

 

Bilježi se da je Ibn Mes'ud r.a. rekao: „Ostavljali smo DEVET DESETINA halala, bojeći se kamate.“

 

Poslanik s.a.w.s je prokleo korisnika kamate, onoga ko je zadužen za nju, ko je prisustvovao i svjedočio, ko ju je zapisivao. Prokleo je onoga ko tetovira i ko tetovažu traži, onoga ko dozvoljava zabranjeno (haman da je prokleo i ovo vijeće muftija) i kome se zabranjeno dozvoljava, i prokleo je onoga ko uskraćuje zekat!

 

Bilježi se od Ataa Horosanija da je Abdullah ibn Selam rekao: „Kamata čini sedamdeset i dva grijeha, a najmanji oblik kamate je jednak grijehu zinaluka (incesta) s vlastitom majkom, koji neko počini kao musliman. Dirhem kamate je gori nego trideset i nekoliko puta počinjeni zinaluk.“ Još je rekao: „Allah će dozvoliti da ustanu i dobar i hrđav čovjek, osim onoga koji se koristio kamatom; on će ustajati kao opsjednuti šejtanom, ili epileptičar, i kada god ustane past će.“

 

Poslanik  s.a.v.s.je rekao: „Doći će vrijeme kada među ljudima neće biti nikoga ko se ne koristi kamatom.“

Neko je upitao: „Allahov Poslaniče, zar će se svi koristiti kamatom?!“

Poslanik s.a.w.s je odgovorio: Onaj koji se ne bude koristio kamatom, bit će posut njenom prašinom.“

To znači bit će obuhvaćen grijehom kamate, bilo kao pomagač u kamati, bilo kao svjedok, bilo kao zapisničar, bilo da će biti zadovoljan time. Tako će i on imati udjela u kamati. Tako je rekao i Ebu Bekr r.a: „I onaj koji daje i onaj koji traži višak (kamatu) su u Džehennemu.“

Untitled

Stariji postovi